Projekty uchwał marzec 2024r.

1.Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2024-2032.

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok.

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koźminek na rok 2024.

    Załącznik nr 1

4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koźminku za 2023r.

    Bilans 2023r.-zysk

    Bilans 2023r.

    Informacja dodatkowa

    Rachunek zysków i strat 2023r.

6.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/206/2012 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koźminku.

 

Projekty uchwał  luty 2024r.

1.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w 2024r.

2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.

4. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2024-2032.

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok.

6.Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2025 środków stanowiących fundusz sołecki.

7.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Koźminek za lata 2022 – 2023”.

7. Załącznik

8.Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, dotyczących pomników przyrody zlokalizowanych w m. Oszczeklin.

9. Projekt uchwały w sprawie pomników przyrody.

9. Załącznik

10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030".

 

Projekty uchwał  styczeń 2024r.

1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie do wkładu własnego na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koźminku w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”.

2. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2024-2032.

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok.

4. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia oraz zasad przyznawania wyróżnienia "Przyjaciel Gminy Koźminek".

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

6. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Koźminku

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 101/3 położonej w miejscowości Sokołówka, obręb Krzyżówki.

 

Projekty uchwał w 2023r.

Projekty uchwał Grudzień 2023

1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Koźminku na realizacje zadania pn. „Konserwacja i rekonstrukcja prospektu organowego wraz z instrumentem w Kościele św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Koźminku”

2. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

3. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2023-2032

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok

5. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2024-2032

6. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok

7. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 478 położonej w miejscowości Koźminek

 

Projekty uchwał Listopad 2023

1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Koźminek a Gminą Opatówek, w sprawie powierzenia zadań z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich Gminie Opatówek

Zał. do Uchwały Porozumienie Międzygminne

2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu z budżetu Gminy Koźminek z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4597 P na odcinku Zakrzyn - Młynisko”

3. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2023-2032

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok

5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieru8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2024chomości na rok 2024.docx

6. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

Załącznik do projektu

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/134/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Koźminek oraz nadania jej statutu

9. Projekt uchwały w sprawie nadania wyróżnienia „Przyjaciel Gminy Koźminek”

10. Projekt uchwały w sprawie nadania wyróżnienia „Przyjaciel Gminy Koźminek”

11. Projekt uchwały w sprawie nadania wyróżnienia „Przyjaciel Gminy Koźminek”

12. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 500/3 położonej w miejscowości Nowy Nakwasin

13. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

14. Projekt uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

15. Projekt uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej za jednorazowym wynagrodzeniem służebności gruntowej

17. Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Koźminek

18. Projekt uchwały w sprawie Apelu dotyczącego zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXIX/941/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

19. Projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koźminek

20. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/55/2019 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów

21. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

22. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania

23. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

 

Projekty uchwał Październik 2023

1. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2023-2032

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Koźminek na rok 2024

     Zał. nr 1

4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Koźminek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku

    Zał. nr 1

 

Projekty uchwał Wrzesień 2023r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2023-2032.

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok.

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XII/134/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Koźminek oraz nadania jej statutu.

4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu działań naprawczych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koźminku.

Załącznik_Nr_1_Program_działań_naprawczych.

5. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koźminku.

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XIX/120/2019 Rady Gminy Koźminek z dnia 30.12.2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koźminek na lata 2020 – 2024.

 

 Projekty uchwał Sierpień 2023r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2023-2032

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok

3. Projekt uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku

4. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Komunalny Związek Transportu Publicznego"

5. Projekt uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny samochodu

6. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego

6.1. Uzasadnienie

7. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia pomnikowi przyrody

7.1. Uzasadnienie

 

Projekty uchwał czerwiec 2023r.

Projekt uchwały w sprawie udzielania Burmistrzowi Gminy Koźminek wotum zaufania

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koźminek za 2022 rok.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Koźminek za 2022 rok.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji pn. „Wymiana i doposażenie w nowe elementy placu zabaw przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2023-2032.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/240/2021 Rady Miejskiej Gminy Koźminek, z dnia 29 kwietnia 2021r w sprawie utworzenia Klubu Seniora+.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koźminek na rok 2023.

Załącznik do programu opieki naz zwierzętami bezdomnymi.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/71/2019 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Koźminek.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koźminku za 2022r.

Bilans SPZOZ 2022

Projekty uchwał sesja 24 maja 2023r.

 

Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2023-2032.

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok.

 

Projekt uchwały w sprawie nadania imienia pomnikowi przyrody.

 

Projekty uchwał sesja 27 kwietnia 2023r.

 

Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2023-2032.

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok.

 

Projekty uchwał sesja 6 kwietnia 2023r.

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie do wkładu własnego na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koźminku w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”.

 

Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2023-2032.

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą: „Komunalny Związek Transportu Publicznego”.

 

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

 

Projekt uchwały w sprawie nadania statutów Sołectwom Gminy Koźminek.

 

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2

 

Załącznik nr 3

 

Załącznik nr 4

 

Załącznik nr 5

 

Załącznik nr 6

 

Załącznik nr 7

 

Załącznik nr 8

 

Załącznik nr 9

 

Załącznik nr 10

 

Załącznik nr 11

 

Załącznik nr 12

 

Załącznik nr 13

 

Załącznik nr 14

 

Załącznik nr 15

 

Załącznik nr 16

 

Załącznik nr 17

 

Załącznik nr 18

 

Załącznik nr 19

 

Załącznik nr 20

 

Załącznik nr 21

 

Załącznik nr 22

 

Załącznik nr 23

 

Załącznik nr 24

 

Załącznik nr 25

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Koźminek na lata 2022-2032.

 

Załącznik nr 8.1

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koźminek na rok 2023.

 

Załącznik nr 9.1

 

Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Koźminek, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

 

Projekt uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.

 

Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koźminek.

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej".

 

Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2023 Rokiem Franciszka Młokosiewicza.

 

Projekty uchwał w 2014r.

Projekty uchwał w styczniu:

1. Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok

2. Projekt Uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz uczniów zamieszkałych na terenie gminy Koźminek "Pomoc gminy Koźminek w zakresie dożywiania" na lata" 2014-2020.

 

Projekty uchwał w lutym:

1. Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok

2. Projekt Uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywania" na lata 2014-2020

3. Projekt Uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywania" na lata 2014-2020

4. Projekt Uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczącej dodatku energetycznego

5. Projekt Uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania, cofania i wstrzymywania oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

6. Projekt Uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny samochodu strażackiego.

 

Projekty uchwał w marcu:

1. Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Koźminek

2. Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koźminek na rok 2014

3. Sprawozdanie z realizacji programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2013 roku

4. Projekt Uchwały w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach prowadzonych przez Gminę Koźminek

5. Projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji "Przebudowa targowiska gminnego w Koźminku" realizowanej w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Projekty uchwał w maju:

1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koźminku za 2013 rok

2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 28/16 położonej w Koźminku i zwolnienia z obowiązku przetargowego zawarcia umowy

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 637/2 położonej w Koźminku

4.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części działki nr 123/1 położonej w Koźminku przy ul. Nakwasińskiej

5. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku za 2013 rok

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Gmin i Powiatów "Dolina Prosny" i przystąpienia do Stowarzyszenia Gminy Koźminek

8. Projekt uchwały w sprawie Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"