Informacja o udostępnieniu

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

dla których organizatorem jest Gmina Koźminek

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Koźminek , prowadzony jest zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zmianami), na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

1.  Instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu.

2.  Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco, po dokonaniu każdorazowo zmiany wpisu do rejestru, wynikającej z przepisów prawa.

3.Nazwa rejestru: Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr prowadzi: Referat Organizacyjny Urzędu Gminy  Koźminek , nr tel. 062 76 37 085

Sposób udostępniania:

1)  Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:

a)  otwarty dostęp do zawartości rejestru,

b)  wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej

2)  Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1 jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Organizatora.

3) Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

4) Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia).Opłatę należy uiścić na rachunek Gminy Koźminek .

5) Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką polecona lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobiście przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

WNIOSEK o dokonanie zmiany wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Koźminek

WNIOSEK o wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury Gminy Koźminek

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KOŻMINEK

KSIĘGA REJESTROWA GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŹMINKU

KSIĘGA REJESTROWA GMINNEGO CENTRUM KULTURY W KOŹMINKU

Informacja o zamiarze połączenia samorządowych instytucji kultury

UCHWAŁA Nr XLIII/269/2021 z dnia 27 października 2021r. w sprawie: zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury w Koźminku i Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku

Informacja o zamiarze połączenia samorządowych instytucji kultury z dnia 5 maja 2022r.

UCHWAŁA Nr LI/320/2022 z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie: zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury w Koźminku i Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku

Uchwała Nr LXI/384/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku i Gminnego Centrum Kultury w Koźminku.

Informacja o zamiarze połączenia samorządowych instytucji kultury.

Uchwała nr LXVI/424/2023 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 24 sierpnia 2023r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku.

Księga rejestrowa Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku