Zagospodarowanie przestrzenne, sprawy mieszkaniowe i budownictwo

Sprawy lokalowe / socjalne - dokumenty do pobrania

 • Oświadczenie o braku dochodów
 • Oświadczenie o podanie imienia i nazwiska do wiadomości publicznej
 • Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji w lokalu
 • Oświadczenie o ochronie danych
 • Wniosek o wydanie lokalu mieszkalnego lub socjalnego
 • Wniosek o wydanie lokalu mieszkalnego lub socjalnego - opis czynności - karta usług
 • Zaświadczenie o dochodach
 • RODO

Nieruchomości - dokumenty do pobrania

 • Wniosek o warunki zabudowy lub cel publiczny
 • Wniosek o warunki zabudowy - opis czynności - karta usług
 • Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
 • Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości - opis czynności - karta usług
 • Wniosek o wydanie zaświadczenie z MPZP
 • Wniosek o wydanie zaświadczenie z MPZP - opis czynności - karta usług
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku MPZP
 • Wniosek o wydanie zaświadczenie z SUiKZP
 • Wniosek o wydanie zaświadczenie z SUiKZP - opis czynności - karta usług
 • Wniosek o wydanie wypisu z MPZP
 • Wniosek o wydanie wypisu z MPZP - opis czynności - karta usług
 • Wniosek o wydanie wyrysu z MPZP
 • Wniosek o wydanie wyrysu z MPZP - opis czynności - karta usług
 • Wniosek o wydanie odpisu decyzji o warunkach zabudowy
 • Wniosek o wydanie odpisu decyzji o warunkach zabudowy - opis czynności - karta usług
 • Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
 • Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy - opis czynności - karta usług
 • Wniosek o wynajem lokalu mieszkalnego/socjalnego z zasobu Gminy Koźminek
 • Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania
 • RODO

Osoba odpowiedzialna:

Daria Matuszewska
Referat Inwestycji i Rozwoju
kontakt

tel. 62 76 38 610
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sprawy gospodarki nieruchomościami i rolnictwa

 • Postępowanie administracyjne w sprawie podziału nieruchomości - opis czynności - karta usług 
 • Postępowanie administracyjne w sprawie rozgraniczenia nieruchomości - opis czynności - karta usług

Zakres działania

 1. reprezentowanie organów Gminy w sprawach gospodarowania nieruchomościami,
 2. wnioskowanie o zakładanie ksiąg wieczystych i wpisy do nich,
 3. gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości ,
 4. obciążanie nieruchomości,
 5. prowadzenie spraw dotyczących:
  1. darowizn, nabywania po cenie obniżonej i nieodpłatnego oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste między gminą, Skarbem Państwa i jednostkami samorządu terytorialnego,
  2. zamiany nieruchomości,
  3. żądania rozwiązania umowy użytkowania wieczystego,
  4. wykonywania prawa pierwokupu,
  5. obrotu nieruchomościami,
  6. trwałego zarządu nieruchomościami,
  7. wyznaczania dodatkowych terminów zagospodarowania nieruchomości,
  8. opłat za nieruchomości,
  9. ustalania wysokości opłat adiacenckich,
  10. przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  11. przenoszenia własności nieruchomości,
 6. ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów na nieruchomości oraz na sprzedaż lokali mieszkalnych również w drodze bezprzetargowej,
 7. pełnienie funkcji inwestora przy realizacji wykonywanych zadań,
 8. prowadzenie spraw dotyczących warunków korzystania z nieruchomości przez jednostki organizacyjne gminy,
 9. wnioskowanie o wywłaszczanie nieruchomości,
 10. opiniowanie i zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości,
 11. prowadzenie spraw scaleń i podziałów nieruchomości,
 12. prowadzenie spraw rozgraniczeń nieruchomości,
 13. przygotowywanie projektów uchwał w sprawach gospodarki nieruchomościami,
 14. ewidencjonowanie zasobu gruntów gminnych i jego aktualizacja,
 15. współdziałanie w komunalizacji gruntów Skarbu Państwa:
  1. komunalizacja gruntów Skarbu Państwa w drodze decyzji administracyjnych z mocy prawa i na wniosek Burmistrza Gminy,
  2. regulowanie stanów prawnych gruntów komunalnych w księgach wieczystych,
 16. nadzorowanie prac geodezyjnych wykonywanych na potrzeby gminne finansowanych ze środków gminnych,
 17. prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo łowieckie,
 18. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o lasach,
 19. prowadzenie spraw związanych z produkcją roślinną,
 20. prowadzenie spraw związanych z produkcją zwierzęcą,
 21. współpraca z jednostkami pracującymi na rzecz rolnictwa,
 22. współdziałanie przy przeprowadzaniu spisu rolnego,
 23. prowadzenie spraw związanych z ochotniczą strażą pożarną w zakresie gospodarki nieruchomościami,
 24. prowadzenie spraw w zakresie targowisk:
  1. ewidencji,
  2. nadzoru nad działalnością,
  3. kontroli stanu sanitarno-technicznego,
  4. organizowanie nowych targowisk,
 25. prowadzenie ewidencji psów ras uznanych za niebezpieczne,
 26. wydawanie decyzji :
  1. na utrzymywanie psów ras uznanych za niebezpieczne,
  2. na odebranie czasowo lub na stałe zwierząt, które są rażąco zaniedbywane,
 27. współdziałanie przy wdrażaniu programów pomocowych - związanych z rozwojem gospodarki komunalnej,
 28. wyposażanie gruntów w urządzenia infrastruktury zaopatrzenia mieszkańców w wodę,
 29. sporządzanie poświadczeń wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
 30. szacowanie strat spowodowanych wszelkimi klęskami w uprawach rolnych,
 31. realizacja tematyczna i odpowiedzialność merytoryczna za przygotowanie i aktualizację treści zawartych na gminnej stronie internetowej wynikających z realizowanych zadań.

Osoba odpowiedzialna:

Maria Załecka
Referat Inwestycji i Rozwoju
kontakt

tel. 62 763 71 69
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zaświadczenia o niezaleganiu - dokumenty do pobrania

 • Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 
 • Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych - opis czynności - karta usług
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach 

Osoba odpowiedzialna:

Agnieszka Pietrucha
Referat Finansowy
kontakt

tel. 62 76 38 608
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Drogi, Transport

 • Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu - opis czynności - karta usług
 • Wniosek o umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego- opis czynności - karta usług
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na czas prowadzenia robót - opis czynności - karta usług

Zakres działania

 1. bieżący nadzór nad zadaniami realizowanymi przez pracowników referatu,
 2. realizacja inwestycji gminnych,
 3. opiniowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
 4. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
 5. pełnienie funkcji inwestora przy realizacji wykonywanych zadań, opracowywanie dokumentacji przetargowej, nadzór na inwestycjami,
 6. utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 7. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 8. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
 9. koordynacja robót w pasie drogowym,
 10. prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
 11. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
 12. wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,
 13. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 14. wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 15. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 16. objazdy ulic i bieżąca kontrola obiektów mostowych,
 17. urządzanie czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w razie przerwy komunikacji na drodze,
 18. przygotowanie propozycji uchwał dotyczących ustalania lub pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg w gminie, zgodnie z wymogami ustawy o drogach publicznych,
 19. przygotowanie propozycji uchwał opiniujących przebieg dróg publicznych na terenie Gminy,
 20. ustalanie obszarów charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych i przygotowanie uchwał określających wysokość opłat za parkowanie w tym obszarze,
 21. wydawanie zezwoleń na "koperty" - wydzielone stanowiska postojowe na prawach wyłączności i przygotowanie uchwał określających wysokość opłat za ww. stanowiska,
 22. prowadzenie spraw związanych z czynnościami zmierzającymi do zastosowania środków egzekucyjnych przy ściąganiu opłat i kar z tytułu nieuiszczenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach w strefie płatnego parkowania,
 23. wydawanie opinii odnośnie wykorzystania zarezerwowanego pod przyszłą budowę lub przebudowę drogi pasa terenu na cele rolnicze lub gospodarcze o tymczasowym charakterze,
 24. występowanie z wnioskami o dokonanie podziału lub scalenia nieruchomości zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami w przypadku nabywania gruntów przeznaczonych pod pas drogowy,
 25. przygotowywanie umów dzierżawy, najmu lub użyczenia pasa drogowego na cele związane z gospodarką drogową, potrzebami ruchu drogowego i obsługi uczestników ruchu oraz pod reklamy,
 26. określanie tras przejazdu do przewozu ładunków o masie lub gabarytach przekraczających dopuszczalne normy albo przejazdu pojazdów nienormatywnych,
 27. określanie miejsc włączenia ruchu drogowego spowodowanego zlokalizowaniem zabudowy do istniejącej lub projektowanej drogi,
 28. 29) nadzór i kontrola realizacji komunikacji zbiorowej przez inne podmioty,
 29. 30) wydawanie zezwoleń i innych dokumentów na wykonywanie przewozów na terenie gminy,
 30. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem ulic od odpowiedzialności cywilnej za zły stan ich nawierzchni,
 31. wydawanie zezwoleń na szczególne wykorzystanie ulic gminnych,
 32. wykonywanie funkcji organu zarządzającego ruchem na drogach gminnych oraz koordynatora na drogach wojewódzkich i krajowych na obszarze gminy,
 33. organizacja ruchu na terenie Gminy i nadzór nad nim,
 34. zimowe utrzymanie terenów zarządzanych przez gmina,
 35. współpraca z Gminnym Komitetem Przeciwpowodziowym,
 36. współpraca z podmiotami gospodarczymi realizującymi zadania z zakresu gospodarki komunalnej w zakresie wykonywanych zadań,
 37. realizacja tematyczna i odpowiedzialność merytoryczna za przygotowanie i aktualizację treści zawartych na gminnej stronie internetowej wynikających z realizowanych zadań.

Osoba odpowiedzialna:

Mariusz Drozdowski
Referat Inwestycji i Rozwoju

tel. 62 76 37 050
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ochrona środowiska

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

 • Karta przebiegu procesu
 • Wniosek o wydanie decyzji

Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów

 • Karta przebiegu procesu
 • Wniosek o wydanie zgody na usunięcie drzew
 • Zgłoszenie zamiaru wycinki drzewa

Zgłaszanie instalacji niewymagających pozwolenia

 • Karta przebiegu procesu
 • Oświadczenie zgłaszającego instalację
 • Zgłoszenie emisji niewymagającej pozwolenia
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie zgłoszenia

Deklaracje dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

 • Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
 • Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Różne

 • Program usuwania azbestu na terenie gminy Koźminek
 • Program gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Koźminek
 • Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Koźminek na lata 2022-2027
 • Raport z realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Koźminek na lata 2016-2020
 • Program Ochrony Środowiska dla Gminy Koźminek
 • RAPORT Z REALIZACJI „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Koźminek na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 r. wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko” ZA OKRES 2018-2019
 • RAPORT Z REALIZACJI „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Koźminek na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 r. wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko” ZA OKRES 2020-2021

Osoba odpowiedzialna:

Jolanta Wieruszewska
Referat Inwestycji i Rozwoju
kontakt

tel. 62 76 38 611
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gospodarka odpadami

Informacja o realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie

 • informacja z realizacji zadań za 2012 r.
 • informacja z realizacji zadań za 2013 r.
 • informacja z realizacji zadań za 2014 r.
 • informacja z realizacji zadań za 2015 r.
 • informacja z realizacji zadań za 2016 r.
 • informacja z realizacji zadań za 2017 r.
 • informacja z realizacji zadań za 2018 r.
 • informacja z realizacji zadań za 2019 r.
 • informacja z realizacji zadań za 2020 r.
 • informacja z realizacji zadań za 2021 r.
 • informacja z realizacji zadań za 2022 r.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Gminy Koźminek z realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie

 • ROCZNE SPRAWOZDANIE - 2012
 • ROCZNE SPRAWOZDANIE - 2013
 • ROCZNE SPRAWOZDANIE - 2014
 • ROCZNE SPRAWOZDANIE - 2015
 • ROCZNE SPRAWOZDANIE - 2016
 • ROCZNE SPRAWOZDANIE - 2017
 • ROCZNE SPRAWOZDANIE - 2018

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Koźminek

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych.

 • Rejon I
 • Rejon II
 • Rejon III
 • Rejon IV
 • Rejon V
 • Rejon VI
 • Rejon VII
 • Rejon VIII
 • Rejon IX
 • Rejon X
 • Eco Harmonogram

Osoba odpowiedzialna:

Ewa Sobczyńska
Referat Inwestycji i Rozwoju
kontakt


tel. 62 76 38 611
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat

Urząd Gminy Koźminek

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.kozminek.pl

 • Karta usług - język migowy
 • Wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego
 • Karta usług poswiadczenie własnoręczności
 • Karta usług skargi i wnioski
 • Karta wniosek o udostępnienie informacji
 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Ewa Bieniaszczyk
Referat Organizacyjny
kontakt

tel. 62 76 37 085
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.