Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020, poz. 293 ze zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 12 maja 2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Koźminek, na terenie działek ewidencyjnych o numerach 22/7, 22/9, 19 w m. Koźminek, ul. M. Konopnickiej (obręb Miasto Koźminek), gm. Koźminek.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020, poz. 256).

Jednocześnie zawiadamiam, że na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020, poz. 293 ze zm.) wystąpiono do właściwych organów o uzgodnienie przedmiotowej inwestycji.

Z treścią postanowień wydanych w toku postępowania można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7 (pokój numer 8) w godzinach 700 – 1500.

Dokument PDF - kliknij aby pobrać