Koźminek, 25 maja 2007 r.

OŚr.7624-1/07

I N F O R M A C J A

 

 

   Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 ze zmianami) informuje się o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji z dnia 02 czerwca 2007 r. nr OŚr-7624/1/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : instalacji urządzeń ( zmiana parametrów pracy-mocy nadajników-anten sektorowych oraz demontażu dwóch istniejących anten radiolinii i instalacji nowych dwóch anten radiolinii na wysokości 58 i 59 mnpt) na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej ERY GSM, położonej w Koźminku przy ul. Konopnickiej Marii na działce o nr ewidencyjnym 28/16, którą otrzymał inwestor : Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. , Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

Decyzja wraz z uzasadnieniem udostępniona jest do wglądu w Urzędzie Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek, pokój nr 1 w godzinach urzędowania.

WÓJT GMINY KOŹMINEK