Koźminek, 28 czerwca 2007 r.

OŚr-7624- 4/07

I N F O R M A C J A


o prowadzonym postępowania administracyjnego w sprawie

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art.32 ust.1 pkt 1, art. 46 ust.1 pkt. 1, ust. 4 pkt. 2, art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska /Dz.U.Nr 62, poz. 627 z późn. zm./


WÓJT GMINY KOŹMINEK

zawiadamia


o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania wnioskodawcy : Panu Andrzejowi Łosiakowi, zam. Stary Karolew 42, gm. Koźminek decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : Przebudowie istniejącej wiaty i budowie nowej hali inwentarzowej przeznaczonej do hodowli drobiu w ilości 148 DJP w m. Stary Karolew, gm. Koźminek, na działce o nr ewid. 61.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko udostępniony jest do wglądu zainteresowanym w Urzędzie Gminy w Koźminku, przy ul. Kościuszki 7 , w pokoju nr 1, w godzinach urzędowania w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia .

W ciągu tego okresu zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na piśmie dotyczące planowanego przedsięwzięcia.

WÓJT GMINY KOŹMINEK