Koźminek, 26 września 2007 r.


OŚr. 7624-2/07

I N F O R M A C J A

 

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 ze zmianami) informuje się o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji z dnia 26 września 2007 r. nr OŚr.7624-2/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n: rozbudowa fermy drobiu (indyki) do łącznej obsady 639 DJP, położona w Józefinie, gm. Koźminek, na działkach o nr ewid. 138/2 i 138/4.

którego inwestorem jest P. Bogusław Zdunek zam. Józefina 16 gm. Koźminek.

Decyzja wraz z uzasadnieniem udostępniona jest do wglądu w Urzędzie Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek, pokój nr 1 w godzinach urzędowania.
WÓJT GMINY KOŹMINEK