OŚr. 7624-5/09    

 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY KOŹMINEK 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach             

Na podstawie art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.)  

WÓJT GMINY KOŹMINEK

informuje, że 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na : „przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek – Rzymsko z drogą powiatową nr 4608P w miejscowości Koźminek na odcinku od km 11+490 do km 11+ 940,35”.                    

  Strony postępowania oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznać się z wnioskiem inwestora oraz  „Informacją o planowanym przedsięwzięciu”, a także składać uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Koźminek, pok. nr 3 w godzinach pracy urzędu w okresie od dnia 03.08.2009 r. do dnia 24.08.2009 r. Po upływie tego terminu przyjmuje się, że strony zostały zawiadomione o toczącym się postępowaniu i o czynnościach organu.      

        Koźminek, 16.07.2009 r.