Koźminek, 14 września 2009 r. 

Ośr. 7624-4/09       

Zawiadomienie stron o zebranych

dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji   

Stosownie do art. 10 § 1 kpa organ zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku  inwestora ; Radosława i Anny Kaźmierczak, zam. Marianów 11, 62-840 Koźminek, dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa fermy drobiu-hodowla brojlerów o obsadzie 940,8 DJP, na działce o nr ewid. 48/1 w miejscowości Ksawerów gm. Koźminek”.

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Koźminku, pokój nr 3, w godzinach urzędowania z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.                                                                                                                                                                                                                                        

WÓJT  GMINY KOŹMINEK                                                                                 

 ( - Andrzej Miklas)