Koźminek, 21 grudnia 2009 r. Ośr. 7624-7/09       Zawiadomienie stron o zebranychdokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji   Stosownie do art. 10 § 1 kpa organ zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku  inwestora ; Marii i Józefa Wieruszewskich, zam. Chodybki 13, 62-840 Koźminek, dla przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania (do 423 DJP), na działkach o nr ewid. 148 i 149/2 w miejscowości Chodybki gm. Koźminek”.Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Koźminku, pokój nr 3, w godzinach urzędowania z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.                                                                                                                                                                                                                                       WÓJT  GMINY KOŹMINEK                                                                                  ( - Andrzej Miklas)