OŚr.7624-2/10  

O B W I E S Z CZ E N I E

WÓJTA GMINY KOŹMINEK

 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie  wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach                    

Na podstawie art. 33 ust. 1 , art.73 ust.1, ustawy  z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiskaoraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r KPA (Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 WÓJT GMINY KOŹMINEK

informuje, że 

zostało wszczęte postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie fermy indyków ( 737,28 DJP ) wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania, na działkach o nr ewid. 36 i 36 obręb Stary Karolew, gmina Koźminek, powiat kaliski, dla wnioskodawcy : P. Krystyny Tomczak zam. Stary Karolew 10, 62-840 Koźminek. Postępowanie jest prowadzone przy udziale społeczeństwa.  Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji udostępniony jest do wglądu zainteresowanym w Urzędzie Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, pok. nr 3 w godzinach urzędowania w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. W ciągu tego okresu zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski oraz zgłaszać ewentualne żądania  w przedmiotowej sprawie.                                                                           

WÓJT  GMINY  KOŹMINEK        

Koźminek,  01 marca 2010 r.