Koźminek,  30 lipca  2010 r.   

OŚr. 7624-2/10    

I N F O R M A C J A

       Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 ze zmianami)  informuje się o zamieszczeniu
w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji z dnia 30 lipca 2010 r.  nr  OŚr.7624-2/10 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n: budowa fermy indyków ( 737,28 DJP ) wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania, na działkach o nr ewid. 35 i 36 obręb Stary Karolew, gmina Koźminek, powiat kaliski, dla wnioskodawcy : P. Krystyny Tomczak zam. Stary Karolew 10, 62-840 Koźminek. 

Decyzja wraz z uzasadnieniem  udostępniona jest do wglądu w Urzędzie Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek, pokój nr 3 w godzinach urzędowania.                                                                     

WÓJT GMINY KOŹMINEK                                                                           

Andrzej Miklas