Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźminek.