Koźminek, 21 sierpnia 2009 r.

GPMB. 341-28/06-09

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźminek dla wybranych terenów w obrębach: Józefina, Stary Nakwasin, Krzyżówki, Nowy Nakwasin, Dębsko, Koźminek i Pietrzyków

oraz

 o prowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w zmiany studium

      Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003, nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźminek dla wybranych terenów w obrębach: Józefina, Stary Nakwasin, Krzyżówki, Nowy Nakwasin, Dębsko, Koźminek i Pietrzyków

    Projekt ww. zmiany studium wyłożony zostanie do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 07.09.2009 r. do 08.10.2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek (pokój nr 8), w godz. od 8.00 do 15.00.Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 02.10.2009 r. w Urzędzie Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek, pok. nr 14 (sala narad) o godz. 13.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy,
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Koźminek, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.10.2009 r.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008, nr 199, poz. 1227 ze
. zm.) informuję o:
                          prowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
której przedmiotem jest projekt zmiany studium dotyczący obszarów określonych w uchwale
o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźminek.
 

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Koźminek
ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek (pok. nr 8).

Wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym prognozy oddziaływana na środowisko, należy składać na piśmie, ustnie do protokołu  w siedzibie Urzędu Gminy Koźminek lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.
W temacie wniosku należy wpisać „Ocena-studium”.      

Wójt Gminy Koźminek