Uchwała Nr XLIX/300/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2022-2032.

Uchwała Nr XLIX/301/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2022 rok.

Uchwała Nr L/302/2022 z dnia 24 marca 2022 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2023 środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr L/303/2022 z dnia 24 marca 2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2022-2032.

Uchwała Nr L/304/2022 z dnia 24 marca 2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2022 rok.

Uchwała Nr L/305/2022 z dnia 24 marca 2022 w sprawie ustanowienia herbu Gminy Koźminek i zasad jego używania.

Uchwała Nr L/306/2022 z dnia 24 marca 2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/299/2021 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2021r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Uchwała Nr L/307/2022 z dnia 24 marca 2022 w sprawie współdziałania z Powiatem Kaliskim w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w 2022 r.

Uchwała Nr L/308/2022 z dnia 24 marca 2022 w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Koźminek za lata 2018 – 2019”.

Uchwała Nr L/309/2022 z dnia 24 marca 2022 w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Koźminek za lata 2020 – 2021”.

Uchwała Nr L/310/2022 z dnia 24 marca 2022 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koźminek na rok 2022.

Uchwała Nr L/311/2022 z dnia 24 marca 2022 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

Uchwała Nr L/312/2022 z dnia 24 marca 2022 w sprawie ustalenia wykazu nazw ulic i placów publicznych na terenie miasta Koźminek.

Uchwała Nr L/313/2022 z dnia 24 marca 2022 w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli.

Uchwała Nr L/314/2022 z dnia 24 marca 2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Koźminek biorących udział w akcjach, działaniach ratowniczych, pożarniczych lub ćwiczeniach, szkoleniach pożarniczych lub ratowniczych.

Uchwała Nr L/315/2022 z dnia 24 marca 2022 w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koźminek.

Uchwała Nr L/316/2022 z dnia 24 marca 2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Koźminek na rok 2022.

Uchwała Nr LI/317/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koźminku za 2021r.

Uchwała Nr LI/318/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2022-2032.

Uchwała Nr LI/319/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2022 rok.

Uchwała Nr LI/320/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury w Koźminku i Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku.

Uchwała Nr LI/321/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 28/12 położonej w Koźminku przy ulicy Marii Konopnickiej i zwolnienie z obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

Uchwała Nr LI/322/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Koźminek w Stowarzyszeniu „LGD7- Kraina Nocy i Dni”.

Uchwała Nr LII/323/2022 z dnia 9 czerwca 2022 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji pn. „Przebudowa odcinka ścieżki rowerowej oraz wymiana zjazdu linowego w obrębie Zbiornika Murowaniec” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwała Nr LII/324/2022 z dnia 9 czerwca 2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2022-2032.

Uchwała Nr LII/325/2022 z dnia 9 czerwca 2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2022 rok.

Uchwała Nr LII/326/2022 z dnia 9 czerwca 2022 w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/296/2021 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr LII/327/2022 z dnia 9 czerwca 2022 w sprawie ustanowienia flagi i pieczęci Gminy Koźminek i zasad ich używania.

Uchwała Nr LII/328/2022 z dnia 9 czerwca 2022 w sprawie ujednolicenia i sprostowania nazw ulic i placów publicznych na terenie miasta Koźminek.

Uchwała Nr LII/329/2022 z dnia 9 czerwca 2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki lub worek o określonej pojemności.

Uchwała NR LIII/330/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielania Burmistrzowi Gminy Koźminek wotum zaufania.

Uchwała NR LIII/331/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem.

Uchwała NR LIII/332/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Koźminek za 2021 rok

Uchwała NR LIII/333/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2022-2032.

Uchwała NR LIII/334/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2022 rok.

Uchwała NR LIII/335/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Koźminek na rok szkolny 2022/2023.

Uchwała NR LIII/336/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym w miejscowości Koźminek przy ulicy Tadeusza Kościuszki 8 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Uchwała NR LIII/337/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki lub worek o określonej pojemności.

Uchwała NR LIII/338/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki lub worek o określonej pojemności.

Uchwała NR LIII/339/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały nr LII/328/2022 z dnia 9 czerwca 2022r. w sprawie ujednolicenia i sprostowania nazw ulic i placów publicznych na terenie miasta Koźminek.

Uchwała NR LIII/340/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dwóch lokali użytkowych znajdujących się w budynku położonym w miejscowości Koźminek przy ulicy Nakwasińskiej 16 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Uchwała Nr LIV/341/2022 z dnia 5 lipca 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2022-2032.

Uchwała Nr LIV/342/2022 z dnia 5 lipca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2022 rok.