Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy

- Bilans za 2019 rok

- Informacja dodatkowa za 2019r.

- Rachunek zysków i strat za 2019r.

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 rok

Sprawozdanie finansowe Gminy Koźminek

- Bilans z wykonania budżetu za 2019r.

- Bilans za 2019 rok

- Informacja dodatkowa za 2019r.

- Informacja dodatkowa c.d. za 2019r.

- Rachunek zysków i strat za 2019r.

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 rok