Ogłoszenie o decyzji na rozbudowę fermy - p. Zdzisław Tomczak zam Stary Karolew, gm. Koźminek

                                                                                                           Koźminek, dnia 19 lipca 2005 r.

  

O g ł o s z e n i e

 Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska /Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627 ze zm./                Wójt Gminy Koźminek

                                                                     zawiadamia

o zamieszczeniu w publicznym wykazie danych o decyzji o warunkach zabudowy nr: G.P.MiB 7331-12/05 z dnia 19 lipca 2005 r. na modernizację zadaszeń, wynikającą z zamiany hodowli gęsi na chów indyków, budowę budynku inwentarskiego – indycznika, budynku składowego i wagi wozowej na działkach o numerach ewidencyjnych: 108, 109 i 110/2 położonych w m. Stary Karolew, gm. Koźminek, stanowiącej własność Zdzisława i Krystyny Tomczak.

Jednocześnie nadmieniam, że łączna docelowa obsada po rozbudowie fermy będzie wynosiła 948 DJP.

                   Wójt Gminy Koźminek