Opinia PGW Wody Polskie dla przedsięwzięcia „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 181, 190 obręb Ksawerów, gmina Koźminek”.