Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi Ksawerów - Oszczeklin na odcinku od drogi powiatowej nr 4615P do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4620P".