Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi Ksawerów - Oszczeklin na odcinku od drogi powiatowej nr 4615P do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4620P"