Koźminek, 21 lutego 2007 r.

OŚr – 7624/2/07

I N F O R M A C J A

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

         Na podstawie art.32 ust.1 pkt 1, art. 46 ust.1 pkt. 1, ust. 4 pkt. 2, art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska /Dz.U.Nr 62, poz. 627 ze zm./

WÓJT GMINY KOŹMINEK

zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania wnioskodawcy : P. Bogusławowi Zdunkowi, zam. Józefina 16, gm. Koźminek decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : rozbudowie fermy drobiu (indyki) do łącznej obsady 639 DJP, położonej w Józefinie, gm. Koźminek, na działkach o nr ewid. 138/2 i 138/4.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko udostępniony jest do wglądu zainteresowanym w Urzędzie Gminy w Koźminku , przy ul. Kościuszki 7 , w pokoju nr 1, w godzinach urzędowania w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

W ciągu tego okresu zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na piśmie dotyczące planowanego przedsięwzięcia.

                                                                                    

 

                                                                              WÓJT GMINY KOŹMINEK