Koźminek, 27 czerwca 2007 r.

OŚr.7624-3/07

I N F O R M A C J A

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 ze zmianami) informuje się o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji z dnia 27 czerwca 2007 r. nr OŚr.7624-3/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n : „Wodociąg wiejski Dębsko, gm. Koźminek – Rozbudowa sieci wodociągowej do działki numer 52” , którego inwestorem jest Gmina Koźminek.

Decyzja wraz z uzasadnieniem udostępniona jest do wglądu w Urzędzie Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek, pokój nr 1 w godzinach urzędowania.

WÓJT GMINY KOŹMINEK