Koźminek, 10 sierpnia 2007 r.

OŚr.7624-4/07

I N F O R M A C J A

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 ze zmianami) informuje się o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji z dnia 27 czerwca 2007 r. nr OŚr.7624-4/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n : „Przebudowa istniejącej wiaty i budowa nowej hali inwentarzowej przeznaczonej do hodowli drobiu w ilości 148 DJP w m. Stary Karolew, gm. Koźminek, na działce o nr ewid. 61” , którego inwestorem jest P. Andrzej Łosiak zam. Stary Karolew 42 gm. Koźminek..

Decyzja wraz z uzasadnieniem udostępniona jest do wglądu w Urzędzie Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek, pokój nr 1 w godzinach urzędowania.

WÓJT GMINY KOŹMINEK