Koźminek, 09 kwietnia 2008 r.

OŚr.7624-5/07-08

I N F O R M A C J A

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 ze zmianami) informuje się o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji z dnia 09 kwietnia 2008 r. nr OŚr.7624-5/07-08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n :

Budowa warsztatu napraw-obsługi pojazdów, stacji kontroli pojazdów i myjni samochodowej” w miejscowości Pietrzyków, gm. Koźminek, na działce o nr ewid. 121/2, stanowiącej własność P. Teresy i Stanisława LEŃ.

Inwestor : Teresa Leń, Pietrzyków 49, gm. Koźminek

Decyzja wraz z uzasadnieniem udostępniona jest do wglądu w Urzędzie Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek, pokój nr 1 w godzinach urzędowania.

WÓJT GMINY KOŹMINEK