OŚr.7624-7/09  

O B W I E S Z CZ E N I E

WÓJTA GMINY KOŹMINEK 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie  wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach                    

Na podstawie art. 33 ust. 1 , art.73 ust.1, ustawy  z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiskaoraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r KPA (Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 

WÓJT GMINY KOŹMINEK

informuje, że 

zostało wszczęte postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania (do 423 DJP), na działkach o nr ewid. 148 i 149/2 w miejscowości Chodybki gm. Koźminek,  dla wnioskodawcy: P.  Marii i Józefa małż. Wieruszewskich  zam. Chodybki 13, 62-840 Koźminek. 

Postępowanie jest prowadzone przy udziale społeczeństwa. 

 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji udostępniony jest do wglądu zainteresowanym w Urzędzie Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, pok. nr 3 w godzinach urzędowania w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

W ciągu tego okresu zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski oraz zgłaszać ewentualne żądania  w przedmiotowej sprawie.                                                                           

WÓJT  GMINY  KOŹMINEK       

Koźminek, 31 sierpnia 2009 r.