OŚr.7624-7/09    

O B W I E S Z CZ E N I E

WÓJTA GMINY KOŹMINEK 

o przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej w postępowaniu w sprawie  wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach                    

Na podstawie art. 36 ustawy  z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiskaoraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zgodnie z art. 91 § 3, art. 92 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r KPA (Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 

WÓJT GMINY KOŹMINEKi

nformuje, że 

zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa
w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie fermy drobiu wraz
z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działkach nr ewid. gr. 148 i 149/2 obręb Chodybki, gmina Koźminek”, z wniosku: P. Marii i Józefa małż. Wieruszewskich zam. Chodybki 13, 62-840 Koźminek.

Rozprawa odbędzie się  w dniu  27 listopada 2009 r. o godzinie  11.00   w sali OSP Chodybki gm. Koźminek.                                                                        

 WÓJT GMINY KOŹMINEK          

 Koźminek,  02 listopada 2009 r.