Koźminek,  08 stycznia 2010 r. 

  OŚr. 7624-7/09-10    

I N F O R M A C J A

       Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 ze zmianami)  informuje się o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji z dnia 08 stycznia 2010 r.  nr  OŚr.7624-7/09-10 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n„Rozbudowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania (do 423DJP), na działkach o nr ewid. 148
i 149/2 w miejscowości Chodybki gm. Koźminek
”.Inwestor : P.  Maria i Józef małż. Wieruszewscy,  zam. Chodybki 13, 62-840 Koźminek. 

Decyzja wraz z uzasadnieniem  udostępniona jest do wglądu w Urzędzie Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek, pokój nr 3 w godzinach urzędowania.                                                                                 

 WÓJT GMINY KOŹMINEK