Koźminek, 16 lutego 2010 r.  

OŚr. 7624-8/09-10  

 POSTANOWIENIE 

w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko                

 Na podstawie art.63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227) po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na : budowie elektrowni wiatrowej z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Koźminek, na działkach o nr ewid. 646, 647, na wniosek P. Grażyny Wałęsa, zam. ul. Mielęckiego 20, 62-840 Koźminek, p o s t a n a w i a m stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz określam następująco zakres raportu , w którym należy zwrócić szczególną uwagę na analizę podanych niżej zagadnień: 

 1. Z zakresu ochrony przed hałasem i polami elektromagnetycznymi,    

 -  należy podać współrzędne posadowienia turbin wiatrowych w układzie 1992    

 -  należy określić poziom mocy akustycznej pracującej turbiny wiatrowej w warunkach, w których  emisja hałasu jest największa,    

 -  oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia na środowisko ( w tym również z innymi elektrowniami wiatrowymi istniejącymi lub planowanymi w rejonie inwestycji) należy przedstawić, w postaci izolinii poziomu dźwięku odpowiadających dopuszczalnym poziomom hałasu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 120, poz.862),    

-  należy dołączyć informację właściwego organu o faktycznym zagospodarowaniu i przeznaczeniu terenów wokół planowanej inwestycji, zgodnie z art.113 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25 poz.150 ze zm.) oraz w/w rozporządzeniem. Należy także określić odległość najbliższych terenów, o których mowa w w/w aktach prawnych od elektrowni,    

 -  należy określić skuteczne metody zabezpieczenia terenów, wymagających ochrony, przed negatywnym wpływem przedsięwzięcia na istniejący klimat akustyczny,    

 - należy opisać sposób przesyłu wytwarzanej energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej z uwzględnieniem ewentualnych napowietrznych transformatorów.

Jednocześnie należy ocenić rozkład pól elektromagnetycznych wokół planowanych elementów infrastruktury elektrycznej. 

2. Z zakresu ochrony przyrody,     

 -  należy przedstawić opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów  środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (gatunki roślin, zwierząt oraz siedliska przyrodnicze) w szczególności gatunki ptaków i nietoperzy,    

-  należy przedstawić opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko obejmujący oddziaływanie skumulowane z innymi istniejącymi lub planowanymi elektrowniami,    

 -  należy przedstawić opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszarów. 

3.  Z zakresu gospodarki odpadami,    

-  należy określić rodzaje i ilości odpadów powstających na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia oraz opisać sposób gospodarowania odpadami na w/w etapach przedsięwzięcia i sposoby minimalizacji ich powstawania. 

4.  Należy opisać i uzasadnić warianty lokalizacyjne przedsięwzięcia, w tym wariant najkorzystniejszy dla środowiska oraz wariant „0” polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu winno wskazywać jego oddziaływanie na środowisko, w szczególności na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze oraz oddziaływanie planowanej inwestycji na ludzi. 

5.   Ponadto zasadne jest sporządzenieraportu w zakresie określonym w art.66 ust.1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 i ust. 2,4,6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227). 

6.  Mając na uwadze zawarte w opiniach uwagi raport o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia powinien być opracowany zgodnie ze wszystkimi wymaganiami art. 66 w/w ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wymienionych w sentencji niniejszego postanowienia. 

U Z A S A D N I E N I E

 Wydając postanowienie oparto się na następujących materiałach: 1.      wniosek inwestora z dnia 12.11.2009 r. wraz z uzupełnieniami do wniosku z dnia 17.11.2009 r., 08.12.2010 r.,  wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz mapą sytuacyjno-wysokościową w skali 1:1000, 2.      opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu wyrażająca opinię o obowiązku sporządzenia raportu – pismo nr ON-NS-72/3-88(1)/09 z 12.01.2010 r., 3.      postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu wyrażające opinię o obowiązku sporządzenia raportu i jego zakresie – pismo nr RDOŚ-30-OO.I-66190-527/09/akr z  28.01.2010 r. wraz z wcześniejszymi uzupełnieniami karty informacyjnej przedsięwzięcia (pismo z dnia 07.01.2010 r.). Zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyrazili opinię, że dla w/w przedsięwzięcia zachodzi konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.Mając na uwadze charakter, lokalizację i rodzaj przedsięwzięcia oraz w związku z § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikacją przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 257, poz.2573 ze zm.) stwierdzono, że istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia. 

P O U C Z E N I E 

Na postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12, za pośrednictwem Wójta Gminy Koźminek, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.                                                                                    

 WÓJT  GMINY  KOŹMINEK