Koźminek,  10 maja 2010 r.   

OŚr. 7624-1/10    

I N F O R M A C J A

       Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 ze zmianami)  informuje się o zamieszczeniu
w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji z dnia 10 maja 2010 r.  nr  OŚr.7624-1/10 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.nrozbudowie fermy indyków wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania (948 DJP w fazie odchowu , 752,6 DJP w fazie tuczu), na działkach o nr ewid. 108, 109, 110/2 obręb Stary Karolew, gmina Koźminek, powiat kaliski”, dla wnioskodawcy : P. Zdzisława Tomczaka zam. Stary Karolew 10, 62-840 Koźminek. Decyzja wraz z uzasadnieniem  udostępniona jest do wglądu w Urzędzie Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek, pokój nr 3 w godzinach urzędowania.                                                                    

WÓJT GMINY KOŹMINEK                                                                           

Andrzej Miklas