Koźminek, 30 czerwca 2010 r. 

Ośr. 7624-2/10     

  Zawiadomienie stron o zebranychdokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji   

Stosownie do art. 10 § 1 kpa organ zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
z wniosku  inwestora dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie fermy indyków ( 737,28 DJP ) wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania, na działkach o nr ewid. 35 i 36 obręb Stary Karolew, gmina Koźminek, powiat kaliski, dla wnioskodawcy : P. Krystyny Tomczak zam. Stary Karolew 10, 62-840 Koźminek. 

                   Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Koźminku, pokój nr 3, w godzinach urzędowania z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku, w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.                                                                                      

WÓJT  GMINY  KOŹMINEK                                                                                                   

(- Andrzej MIKLAS)