OŚr.7624-3/10-11

  

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA  GMINY KOŹMINEK

 I N F O R M A C J A

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko           

Na podstawie art.33 ust.1, pkt.1 ustawy z 3 października 2008 r  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 1999,poz.1227 ze zm.) i art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (tekst jednolity Dz.U.2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) 

WÓJT GMINY KOŹMINEK

informuje 

o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania na wniosek: Pana Tomasza Grzesiaka, zam.  Bogdanów 41, 62-840 Koźminek decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ”rozbudowie istniejącej chlewni o kolejny budynek inwentarski – chlewnia o łącznej obsadzie 110 DJP w miejscowości Bogdanów, gm. Koźminek – działka o nr ewid. 210 ”. 

Wójt Gminy Koźminek postanowieniem  nr OŚr. 7624-3/10 z dn. 16.04.2010 r. po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (postanowienie nr RDOŚ-30-OO.I-66190-366/10/ws z dn.02.04.2010 r) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu (pismo nr ON-NS-72/3-26(1) /10 z 30.03.2010 r. ) narzucił na inwestora obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu  z następującymi organami :

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu .

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych. 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz inne dokumenty sprawy udostępnione będą do wglądu zainteresowanym w Urzędzie Gminy Koźminek w pok. nr 3 w okresie od  09.02.2011r. do 01.03.2011 r. W ciągu tego okresu zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski oraz zgłaszać ewentualne żądania w przedmiotowej sprawie.   

WÓJT  GMINY  KOŹMINEK     

Koźminek, 26 stycznia 2011 r.