Koźminek,  20 kwietnia 2016 r.

OŚR.6220.8.2015

 

POSTANOWIENIE
               Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) w związku z art. 63 ust. 2 i art. 64 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r poz. 1235 ze zmianami), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu pismo znak WOO-IV.4240.66.2016.BZ.4 z dnia 31.03.2015 r. (data wpływu 04.04.2016 r.) oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu pismo znak ON.NS.72.3.2.2016 z dnia 27.01.2016 r (data wpływu 28.01.2016 r.)  w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa obory dla bydła mlecznego w m. Moskurnia dz. ew. nr 28 obręb Moskurnia gm. Koźminek"

 

na wniosek inwestora : P. Karol Kasprzak, Moskurnia 24,  62-840 Koźminek.

 

postanawiam

nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: „:   „Budowa obory dla bydła mlecznego w m. Moskurnia dz. ew. nr 28 obręb Moskurnia gm. Koźminek. ",

na wniosek inwestora : . P Karol Kasprzak, Moskurnia 24,  62-840 Koźminek..

 

U z a s a d n i e n i e

 

      Wnioskiem z dnia 30.11.2015 (data wpływu 07.12.2015 r.) Pan Karol Kasprzak, Moskurnia 24,  62-840 Koźminek, wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  „Budowa obory dla bydła mlecznego w m. Moskurnia dz. ew. nr 28 obręb Moskurnia gm. Koźminek"

 

     Planowana inwestycja stanowi budowę przedsięwzięcia, wymienionego w § 3 ust. 1 pkt. 103 lit.a  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. z 2016 r. , poz. 71 ze zm.). Wobec powyższego przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których ocena oddziaływania na środowisko może być wymagana.

 

      Zgodnie z art. 61 § 4 Kpa w dniu 13.01.2016 r. wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące w/w przedsięwzięcia oraz zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania.

 

Organ wystąpił pismem z dnia 13.01.2016 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualne określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

 

      W opinii sanitarnej ON.NS.72.3.2.2016 z dnia 27.01.2016 r. (data wpływu 28.01.2016 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko w zakresie określonym w art. 66 ust. 1 pkt. 1-20 i ust. 2,4,6 z  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 ze zmianami).

 

Po pierwsze należy stwierdzić, iż określone w art. 64 ust. 1 u.o.o.ś opinie które poprzedzają wydanie postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na na środowisko lub jego braku , zgodnie z Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 20 stycznia 2011 r, , sygn.. II SA Lu/698/10, nie są formalnie wiążące dla organu rozstrzygającego o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

 

Co więcej zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gliwicach z dnia 27 lutego 2013 r., sygn.. IISA/Gl 1167/12,

 

„o ile organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest zobowiązany do zasięgnięcia tych opinii, to tymi opiniami nie jest związany, lecz do niego należy ostateczna ocena, w oparciu o te opinie oraz wskazane w art. 63 ust. 1 ustawy kryteria selekcji, czy należy dla danego przedsięwzięcia przeprowadzić ocenę jego oddziaływania na środowisko, czy też nie ma takiej konieczności. W sytuacji wyrażenia sprzecznych opinii przez oba organy współdziałające, organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej może przychylić się do stanowiska jednego z tych organów"

 

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w postanowieniu WOO-IV.4240.66.2016.BZ.4 z dnia 31.03.2016 r. (data wpływu 04.04.2016 r.) wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ wydający postanowienia w sprawie „Budowy obory dla bydła mlecznego w m. Moskurnia dz. ew. nr 28 obręb Moskurnia gm. Koźminek przychylił się do opinii Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.

 

Po przeanalizowaniu dokumentów złożonych przez wnioskodawcę oraz w oparciu o stanowiska dwóch niezależnych od siebie instytucji opiniodawczych, z uwagi na rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia na terenach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000 stwierdzono, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

  Biorąc pod uwagę powyższe należało postanowić jak w sentencji.

 

 

POUCZENIE

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Otrzymują:

1.        P. Karol Kasprzak i Agnieszka

2.        P. Klimek Barbara

3.        P. Gaj Mariusz

4.        P. Wypyszyński Stanisław i Bożena

5.        P. Chowański Kazimierz i Halina

6.        Wielkopolski Melioracji i Urządzeń Wodnych ( rzeka Swędrnia )

7.        Marszałek Województwa Wielkopolskiego

8.        Starosta Powiatu Kaliskiego (rów)

9.        a/a  

Do wiadomości:

1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska , ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań

2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu  62-800, ul. Kościuszki 6