Koźminek, 24 marca  2017 r.

 
 

OŚR.6220.1.2017

 

O B W I E S Z CZ E N I E

 
 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie  wydania decyzji
o  środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

                  Na podstawie art. 33 ust. 1, art. 73 ust.1, ustawy  z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 61 § 4 i art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r KPA ( Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze  zm.)

 

WÓJT GMINY KOŹMINEK

 

informuje, że

 
 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 

„Rozbudowie i modernizacji fermy drobiu  na działce o nr ewid. gr. 13/5, obręb Gać Kaliska, gmina  Koźminek, powiat kaliski, województwo wielkopolskie", na wniosek inwestora: P. Doroty i Mirosława Warszewskich, zam. Gać Kaliska 18, 62-840 Koźminek, Pełnomocnik: Bartosz Jeszke zam. ul. Tetmajera 10, 62-067 Rakoniewice.

 
 

Postępowanie jest prowadzone przy udziale społeczeństwa.

 

Wystąpiono do organów biorących udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a mianowicie do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji udostępniony jest do wglądu zainteresowanym w Urzędzie Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, pok. nr 3 w godzinach urzędowania.

 

W ciągu tego okresu zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski oraz zgłaszać ewentualne żądania  w przedmiotowej sprawie.