Protokół z zapytania ofertowego dot. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości nie przekraczającej kwoty 372 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów”.