OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -„Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie”.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 11 do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert  

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania