Przetarg nieograniczony na: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Koźminek - etap I

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 11 do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty