Uchwała nr XXXIII/216/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie nadania nazwy ulicy Warwarówka w mieście Koźminek.

Uchwała nr XXXIII/217/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie nadania nazwy ulicy Przydziałki w mieście Koźminek.

Uchwała nr XXXIII/218/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie nadania nazwy ulicy Słowiki Pierwsze w mieście Koźminek.

Uchwała nr XXXIII/219/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie nadania nazwy ulicy Słowiki Drugie w mieście Koźminek.

Uchwała nr XXXIII/220/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie nadania nazwy ulicy Słowiki Trzecie w mieście Koźminek.

Uchwała nr XXXIII/221/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały nr IV/40/2019 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia sołectwa Słowiki oraz nadania statutu sołectwu Słowiki.

Uchwała nr XXXIV/222/2021 z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2021 – 2032.

Uchwała nr XXXIV/223/2021 z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2021 rok.

Uchwała nr XXXIV/224/2021 z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koźminek na rok 2021.

Uchwała nr XXXIV/225/2021 z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koźminek.

Uchwała nr XXXIV/226/2021 z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XIX/120/2019 Rady Gminy Koźminek z dnia 30.12.2019r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koźminek na lata 2020-2024.

Uchwała nr XXXIV/227/2021 z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej dyskryminacji.

Uchwała nr XXXIV/228/2021 z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie: rozpatrzenia petycji dotyczącej referendum ludowego.

Uchwała nr XXXIV/229/2021 z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie nadania imienia rondu

Uchwała nr XXXV/230/2021 z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2021-2032.

Uchwała nr XXXV/231/2021 z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2021 rok.

Uchwała nr XXXV/232/2021 z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie: utworzenia Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Koźminku oraz nadania statutu Gminnemu Centrum Kultury i Sportu w Koźminku.

Uchwała nr XXXV/233/2021 z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Koźminek w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin ,,Czyste Misato, Czysta Gmina”.

Uchwała nr XXXV/234/2021 z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwaly Nr XV/96/07 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: zasad, warunków i trybu udzielania stypendiów naukowych Wójta Gminy Koźminek dla studentów- na stałe zameldowanych na terenie Gminy Koźmnek.

Uchwała nr XXXVI/235/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu z budżetu Gminy Koźminek z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4606 P na odcinku Lisków – Zakrzyn – Koźlątków – Krzyżówki”.

Uchwała nr XXXVI/236/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2021-2032.

Uchwała nr XXXVI/237/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2021 rok.

Uchwała nr XXXVI/238/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie: rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowego Rady Stanu.

Uchwała nr XXXVI/239/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie nadania imienia rondu.

Uchwała nr XXXVI/240/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie: utworzenia Klubu Seniora+

Uchwała nr XXXVI/241/2021 w sprawie: zmiany Uchwały nr VI/40/2019 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie utworzenia sołectwa Słowiki oraz nadania statutu sołectwu Słowiki.

UCHWAŁA NR XXXVI/242/2021 w sprawie: przyjęcia Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Koźminek na lata 2021 – 2030.

Uchwała Nr XXXVII/243/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2021-2032.

Uchwała Nr XXXVII/244/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2021 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/245/2021 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XIX/120/2019 Rady Gminy Koźminek z dnia 30.12.2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koźminek na lata 2020 – 2024.

Uchwała nr XXXVII/246/2021 w sprawie: utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Koźminku oraz nadania statutu Gminnemu Centrum Kultury w Koźminku.

Uchwała nr XXXVIII/247/2021 z dnia 21 czerwca 2021 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.

Uchwała nr XXXVIII/248/2021 z dnia 21 czerwca 2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2021-2032.

Uchwała nr XXXVIII/249/2021 z dnia 21 czerwca 2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2021 rok.

Uchwała nr XXXVIII/250/2021 z dnia 21 czerwca 2021 w sprawie zmiany Uchwały nr IX/54/2019 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała nr XXXVIII/251/2021 z dnia 21 czerwca 2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koźminku za 2020r.

Uchwała nr XXXVIII/252/2021 z dnia 21 czerwca 2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Koźminek na rok szkolny 2021/2022.

Uchwała nr XXXVIII/253/2021 z dnia 21 czerwca 2021 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

Uchwała nr XXXVIII/254/2021 z dnia 21 czerwca 2021 w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych oraz przedszkolu prowadzonych przez Gminę Koźminek.

Uchwała nr XXXVIII/255/2021 z dnia 21 czerwca 2021 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Koźminek w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Uchwała nr XXXIX/256/2021 z dnia 29 czerwca 2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Koźminek wotum zaufania

Uchwała nr XXXIX/257/2021 z dnia 29 czerwca 2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koźminek za 2020 rok

Uchwała nr XXXIX/258/2021 z dnia 29 czerwca 2021 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Koźminek za 2020 rok

Uchwała nr XL/259/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2021-2032

Uchwała nr XL/260/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2021 rok

Uchwała nr XLI/261/2021 z dnia 22 września 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2021-2032

Uchwała nr XLI/262/2021 z dnia 22 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2021 rok

Uchwała Nr XLI/263/2021 z dnia 22 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wykonywania i finansowania przedsięwzięcia usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Koźminek.

Uchwała Nr XLI/264/2021 z dnia 22 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym w miejscowości Koźminek.

Uchwała Nr XLI/265/2021 z dnia 22 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 637/9 położonej w miejscowości Koźminek

Uchwała Nr XLI/266/2021 z dnia 22 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 znajdującego się w budynku położonym w miejscowości Koźminek przy ulicy Kościuszki Tadeusza 8 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Uchwała Nr XLll/267/2021 z dnia 7 października 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2021- 2032

Uchwała Nr XLII/268/2021 z dnia 7 października 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2021 rok.

UCHWAŁA Nr XLIII/269/2021 z dnia 27 października 2021r. w sprawie: zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury w Koźminku i Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku

UCHWAŁA NR XLIII/270/2021 z dnia 27 października 2021r. w sprawie: nadania wyróżnienia „Przyjaciel Gminy Koźminek”.

UCHWAŁA NR XLIII/271/2021 z dnia 27 października 2021r. w sprawie: nadania wyróżnienia „Przyjaciel Gminy Koźminek”.

UCHWAŁA NR XLIII/272/2021 z dnia 27 października 2021r. w sprawie: nadania wyróżnienia „Przyjaciel Gminy Koźminek”.

UCHWAŁA NR XLIII/273/2021 z dnia 27 października 2021r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Koźminek na lata 2021-2024”

Uchwały Nr XLIII/274/2021 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Koźminek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku.

Uchwała nr XLIII/275/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Koźminek na rok 2022.

Uchwała nr XLIII/276/2021 z dnia 27 października 2021 r.w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Koźminek na rok 2022.

Uchwała Nr XLIII/277/2021 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej działań Burmistrza Gminy Koźminek

Uchwała Nr XLIV/278/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2021- 2032

Uchwała Nr XLIV/279/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2021 rok.

Uchwała Nr XLIV/280/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XLIV/281/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XLIV/282/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Koźminek.

Uchwała Nr XLV/283/2021 z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2021 – 2032

Uchwała Nr XLV/284/2021 z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2021 rok.

Uchwała nr XLVI/285/2021 z dnia 3 grudnia 2021r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Koźminek.

Uchwała Nr XLVI/286/2021 z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/158/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 6 sierpnia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Koźminek” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, zmienionej uchwałą Nr XXXII/208/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 grudnia 2020 roku.

Uchwała Nr XLVI/287/2021 z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2021 – 2032.

Uchwała Nr XLVI/288/2021 z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2021 rok.

Uchwała Nr XLVI/289/2021 z dnia 3 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Koźminek na lata 2022-2024.

Uchwała Nr XLVII/290/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2021 – 2032.

Uchwała Nr XLVII/291/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2021 rok.

Uchwała Nr XLVIII/292/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2021-2032.

Uchwała Nr XLVIII/293/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2021 rok.

Uchwała Nr XLVIII/294/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej Gminy Koźminek.

Uchwała Nr XLVIII/295/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów Gminy Koźminek.

Uchwała Nr XLVIII/296/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XLVIII/297/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2022-2032.

Uchwała Nr XLVIII/298/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2022 rok.

Uchwała Nr XLVIII/299/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.