uchwała nr XVII/123/2012 w sprawie zciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji "Rozbudowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Koźminku - zagospodarowanie terenu w ławk dla uczestkinów imprez" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

uchwała nr XVII/124/2012 w sprawie zamin  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2021

zał. nr 1 do uchw. nr XVII/124/2012

zał. nr 2 do uchw. nr XVII/124/2012

zał. nr 3 do uchw. nr XVII/124/2012

zał. nr 4 do uchw. nr XVII/124/2012

uchwała nr XVII/125/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2012 rok

zał. nr  do uchw. nr XVII/125/2012

zał. nr 2 do uchw. nr XVII/125/2012

zał. nr 3 do uchw. nr XVII/125/2012

uchwała nr XVII/126/2012 w sprawie zmiany uchwały nr XII/94/2004 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Koźminek publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

uchwała nr XVII/127/2012 w sprawie zmiany uchwały nr VI/6/99 Rady Gminy Koźminek z dnia 9 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku

uchwała nr XVII/128/2012 w sprawie zmiany uchwały nr VI/8/99 z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Koźminku

uchwała nr XVII/129/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomościu gruntowej położonej w Koźminku dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu

uchwała nr XVII/130/2012 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości

uchwała nr XVII/131/2012 w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku

zał. nr 1 do uchw. nr XVII/131/2012

uchwała nr XVIII/132/2012 w sprawie dokonania zmiant w programie sesji Rady Gminy Koźminek

uchwała nr XVIII/133/2012 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/115/2011 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację przedsięwzięcia pn. "Rekonstrukcja elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości Koźminek."

uchwała nr XVIII/134/2012 w sprawie  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2012-2021

zał. nr 1 do uchw. nr XVIII/134/2012

zał. nr 2 do uchw. nr XVIII/134/2012

zał. nr 3 do uchw. nr XVIII/134/2012

zał nr 4 do uchw. nr XVIII/134/2012 cz.1

zał nr 4 do uchw. nr XVIII/134/2012 cz.2

zał. nr 4 do uchw. nr XVIII/134/2012 cz.3

zał. nr 4 do uchw. nr XVIII/134/2012 cz.4

zał. nr 4 do uchw. nr XVIII/134/2012 cz.5

zał. nr 4 do uchw. nr XVIII/134/2012 cz.6

zał. nr 4 do uchw. nr XVIII/134/2012 cz.7

zał. nr 4 do uchw. nr XVIII/134/2012 cz.8

zał. nr 4 do uchw. nr XVIII/134/2012 cz.9

uchwała nr XVIII/135/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2012 rok

zał nr 1 do uchw. nr XVIII/135/2012

zał. nr 2 do uchw. nr XVIII/135/2012

zał. nr 3 do uchw. nr XVIII/135/2012

uchwała nr XVIII/136/2012 w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebu poniesionych przez Gminę Koźminek

uchwała nr XVIII/137/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących sięw budynku w Nowym Nakwasinie 48a wraz ze sprzedażą udziału w gruncie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

uchwała nr XIX/138/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka zdrowia w Koźminku za 2011 rok

uchwała nr XIX/139/2012 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finnasowej Gminy Koźminek na lata 2012 -2021

zał. nr 1 do uchw. nr XIX/139/2012

zał. nr 2 do uchw. nr XIX?139/2012

zał. nr 3 do uchw. nr XIX?139/2012

zał nr 4 do uchw. nr XIX/139/2012

zał. nr 4 do uchw. nr XIX/139/2012 cz. 1

zał. nr 4 do uchw. nr XIX/139/2012 cz. 2

zał. nr 4 do uchw. nr XIX/139/2012 cz. 3

zał. nr 4 do uchw. nr XIX/139/2012 cz. 4

zał. nr 4 do uchw. nr XIX/139/2012 cz. 5

zał. nr 4 do uchw. nr XIX/139/2012 cz. 6

zał. nr 4 do uchw. nr XIX/139/2012 cz. 7

zał. nr 4 do uchw. nr XIX/139/2012 cz. 8

zał. nr 4 do uchw. nr XIX/139/2012 cz. 9

uchwałaq nr XIX/140/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2012 rok

zał. nr 1 do uchw. nr XIX/140/2012

zał. nr 2 do uchw. nr XIX/140/2012

zał. nr 3 do uchw. nr XIX/140/2012

zał. nr 4 do uchw. nr XIX/140/2012

zał. nr 5 do uchw. nr XIX/140/2012

uchwała nr XIX/141/2012 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koźminek 

uchwała nr XIX/142/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki

uchwała nr XIX/143/2012 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/31/2012  Rady Gminy Koźminek z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku

uchwała nr XIX/144/2012 w sprawie Informacji rocznej z wykonania Planu Działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku za 2011 rok

uchwała nr XX/145/2012 zmieniającj uchwałę nr XVII/106/08 Rady Gminy Koźminek z dnia 7 kwietnia 2008 roku w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Moskurni .

uchwała nr XXI/146/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżtu Gminy Koźminek za 2011 rok

uchwała nr XXUI/14/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Koźminek za 2011 rok

uchwała nr XXI/148/2012 w sprawie zamiany uchwały nr XXXVII/290/2010 Rady Gminy Koźminek z dnia 19  lutrgo 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pozczki z budżtu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary Karolwe, gm. Koźminek realizowanej w ramach PROW na lata 2007-20013, zmienionej uchwałą nr XLV/347/2010 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 września 2010r., uchwałą ne III/6/2010 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 grudnia 2010 r. oraz uchwałą nr XIV/93/2011 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 października 2011 roku

uchwała nr XXI/149/2012 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2012-2021.

zał. nr 1 do uchw. nr XXI/149/2012

zał. nr 2 do uchw. nr XXI/149/2012

zał. nr 3 do uchw. nr XXI/149/2012

zał. nr 4 do uchw. nr XXI/149/2012

uchwała nr XXI/150/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2012 rok

zał nr 1 do uchw. nr XXI/150/2012

zał. nr 2 do uchw. nr XXI/150/2012

zał nr 3 do uchw. nr XXI/150/2012

zał. nr 4 do uchw. nr XXI/150/2012

zał. nr 5 do uchw. nr XXI/150/2012

zał. nr 6 do uchw. nr XXI/150/2012

uchwała nr XXI/151/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kaliskiego z budżetu Gminy Koźminek

uchwała nr XXI/152/2012 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Złotniki

zał. nr 1 do uchw. nr XXI/152/2012

uchwała nr XXI/153/2012 w sprawie zatierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa

zał. nr 1 do uchw. nr XXI/153/2012

uchwała nr XXI/154/2012 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pietrzyków

zał. nr 1 do uchw. nr XXI/154/2012

uchwała nr XXII/155/2012 w sprawie dokonania zmiany w programie sesji Rady Gminy Koźminek

uchwała nr XXII/156/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzając finansowanie operacji "Przbudowa- wymiana sieci wodociągowej na terenie gminy Koźminek miejscowościach: Koźminek, Złotniki, Osuchów" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

uchwała nr XXII/157/2012 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

uchwała nr XXII/158/2012 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2012-2021

zał. nr 1 do uchw. nr XXII/158/2012

zał. nr 2 do uchw. nr XXII/158/2012

zał. nr 3 do uchw. nr XXII/158/2012

zał. nr 4 do uchw. nr XXII/158/2012

uchwała nr XXII/159/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2012 rok

zał. nr 1 do uchw. nr XXII/159/2012

zał. nr 2 do uchw. nr XXII/159/2012

zał. nr 3 do uchw. nr XXII/159/2012

zał. nr 4 do uchw. nr XXII/159/2012

zał. nr 5 do uchw. nr XXII/159/2012

zał. nr 6 do uchw. nr XXII/159/2012

uchwała nr XXII/160/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie umowy najmu na okres kolejnych lat z dotychczasowy najemcą F.H.U. "BMS"  Zelazkw 134 D

uchwaa nr XXII/161/2012 w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Szkola Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie

uchwaa nr XXII/162/2012 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kominku za 2011 rok

uchwala nr XXII/163/2012 w sprawie skargi na dziaalnosc Kierownika Gminnego Osrodka Pomocy Spoleczbnej w Kozminku

uchwała nr XXII/164/2012 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/137/08 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 października 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Koźminek

uchwała nr XXIII/165/2012 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2012 2021

zał. nr 1 do uchw. nr XXIII/165/2012

zał. nr 2 do uchw. nr XXIII/165/2012

zał. nr 3 do uchw. nr XXIII/165/2012

zał. nr 4 do uchw. nr XXIII/165/2012

uchwała nr XXIII/166/2012 w sprawie zmian  w budżecie Gminy Koźminek na 2012 rok

zał. nr 1 do uchw. nr XXIII/166/2012

zał. nr 2 do uchw. nr XXIII/166/2012

zał. nr 3 do uchw. nr XXIII/166/2012

zał. nr 4 do uchw. nr XXIII/166/2012

zał. nr 5 do uchw. nr XXIII/166/2012

zał. nr 6 do uchw. nr XXIII/166/2012

uchwała nr XXIII/167/2012 w sprawie Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku za I półrocze 2012 roku

uchwała nr XXIII/168/2012 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowgo pt. Przyszłość w naszych rękach w ramacvh Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspólfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny

uchwała nr XXIV/169/2012 w sprawie dokonania zmiany w programie sesji Rady Gminy Koźminek

uchwała nr XXIV/170/2012 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/123/2012 Rady Gminy Koźminezk z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji "Rozbudowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Koźminku - zagospodarowanie terenu w ławki dla uczestników imprez" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

uchwała nr XXIV/171/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy Koźminek na 2012 rok.

zał. nr 1 do uchw. nr XXIV/171/2012

zał. nr 2 do uchw. nr XXIV/171/2012

zał. nr 3 do uchw. nr XXIV/171/2012

zał. nr 4 do uchw. nr XXIV/171/2012 

zał. nr 5 do uchw. nr XXIV/171/2012

uchwała nr XXIV/172/2012 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Koźminek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego i wolontariacie w 2013 roku.

uchwała nr XXIV/173/2012 w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Komunalnego "Czyste Misto, Czysta Gmina"

uchwała nr XXIV/174/2012 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z gminnego placu zabaw w miejscowości Pietrzyków

uchwała nr XXIV/175/2012 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z gminnego plau zabaw w miejscowości Krzyżówki 

uchwała nr XXIV/176/2012 w sprawie zawarcia porozumienia o prtnerstwie z Powiatem Kaliskim.

uchwała nr XXV/177/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozt Finansowej Gminy Koźminek na lata 2012-2021

zał. nr 1 do uchw. nr XXV/177/2012

zał. nr 2 do uchw. nr XXV/177/2012

zał. nr 3 do uchw. nr XXV/177/2012

zał. nrt 4 do uchw. nr XXV/177/2012

uchwała nr XXV/178/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2012 rok

zał. nr 1 do uchw. nr XXV/178/2012

zał. nr 2 do uchw. nr XXV/178/2012

zał. nr 3 do uchw. nr XXV/178/2012

zał. nr 4 do uchw. nr XXV/178/2012

zał. nr 5 do uchw. nr XXV/178/2012

zał. nr 6 do uchw. nr XXV/178/2012

zał. nr 7 do uchw. nr XXV/178/2012

uchwała nr XXV/179/2012 w sprawie podziału Gminy Koźminek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

uchwała nr XXVI/180/2012 w sprawie dokonania zmiany w programie sesji Rady Gminy Koźminek

uchwała nr XXVI/181/2012 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

uchwała nr XXVI/182/2012 w sprawie nabycia garażu znajdującego się w miejscowości Koźminek przy ul. Mielęckiego 9.

uchwała nr XXVI/183/2012 w3 sprawie nabycia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położponym w miejscowości Koźminek przy ul. Milęckiego 9 .

uchwała nr XXVI/184/2012 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2012 - 2021.

zał. nr 1 do uchw. nr XXVI/184/2012

zał. nr 2 do uchw. nr XXVI/184/2012

zał. nr 3 do uchw. nr XXVI/184/2012

zał. nr 4 do uchw. nr XXVI/184/2012

uchwała nr XXVI/185/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2012 rok.

zał. nr 1 do uchw. na XXVI/185/2012

zał. nr 2 do uchw. nr XXVI/185/2012

zał. nr 3 do uchw. nr XXVI/185/2012

zał. nr 4 do uchw. nr XXVI/185/2012

zał. nr 5 do uchw. nr XXVI/185/2012

uchwała nr XXVI/186/2012 w sprawie uchwalenia podatku od nieruchomości

uchwała nr XXVI/187/2012 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości

uchwała nr XXVI/188/2012 w sprawie obiżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawy do obliczenia podatku rolnego w 2013 roku

uchwała nr XXVI/189/2012 w sprawie określenia rocznych stawek podatku os środków transportowych

uchwała nr XXVI/190/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Koźminek

zał. nr 1 do uchw. nr XXVI/190/2012

uchwała nr XXVI/191/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej oznaczobnej nr działki 637/9 z arkusza mapy nr 1, z obrębu Koźminek - na okres trzech lat.

uchwała nr XXVI/192/2012 w sprawie wyrażenia zgodny na zawrcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z dotychczasowym najemcą Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, jednostką organizacyjną Pocztą Polską S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regilnalny w Poznaniu z siedzibą przy ul. Głogowskiej 17, 60-943 Poznań

uchwała nr XXVI/193/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z dotychczasowym najmncą Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18.

uchwała nr XXVI/194/2012 w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych

uchwała nr XXVI/195/2012 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe

zał. nr 1 do uchw. nr XXVI/195/2012

uchwała nr XXVI/196/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego programu Ochrony Zdrowia psychicznego na lata 2013 - 2015

uchwała nr XXVI/197/2012 w sprawie Gminnego programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Koźminek na rok 2013

zał. nr 1 do uchw. nr XXVI/197/2012

uchwała nr XXVI/198/2012 w sprawie Gminnego programu Profilaktyji i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Koźminek na rok 2013

zał. nr 1 do uchw. nr XXVI/198/2012

uchwała nr XXVII/199/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą Panem Stanisławem Janiakiem zam. w Kaliszu przy ulicy Stawiszyńskiej 33/12

uchwała nr XXVII/200/2012 w sprawie zminy uchwały nr XVI/116/2011 Rady Gminy Koźmibnek z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji "Rekonstrukacja elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości Koźminek" realizowanej w ramaqch Prtogramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

uchwała nr XXVII/201/2012 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/156/2012 Rady Gminy Koźmink z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji "Przebudowa - wymiana sieci wodociągowej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Koźminek, Złotniki, Osuchów" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Uchwała nr XXVII/202/2012 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2012 -2021.

zał. nr 1 do uchw. nr XXVII/202/2012

zał. nr 2 do uchw. nr XXVII/202/2012

zał. nr 3 do uchw. nr XXVII/202/2012

zał. nr 4 do uchw. nr XXVII/202/2012

uchwała nr XXVII/203/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2012 rok

zał. nr 1 do uchw. nr XXVII/203/2012

zał. nr 2 do uchw. nr XXVII/203/2012

zał. nr 3 do uchw. nr XXVII/203/2012

zał. nr 4 do uchw. nr XXVII/203/2012

uchwała nr XXVII/204/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Progniozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2013 - 2021

zał. nr 1 do uchw. nr XXVII/204/2012

zał. nr 2 do uchw. nr XXVII/204/2012

zał. nr 3 do uchw. nr XXVII/204/2012

zał. nr 4 do uchw. nr XXVVI/204/2012

uchwała nr XXVII/205/012 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2013 rok

zał. nr 1 do uchw. nr XXVII/205/2012

zał. nr 2 do uchw. nr XXVII/205/2012

zał. nr 3 do uchw. nr XXVII/205/2012

zał. nr 4 do uchw. nr XXVII/205/2012

zał nr 5 do uchw. nr XXVII/205/2012

zał. nr 6 do uchw. nr XXVII/205/2012

zał. nr 7 do uchw. nr XXVII/205/2012

zał. nr 8 do uchw. nr XXVII/205/2012

zał. nr 9 do uchw. nr XXVII/205/2012

zał. nr 10 do uchw. nr XXVII/205/2012

zał. nr 11 do uchw. nr XXVII/205/2012

zał. nr 12 do uchw. nr XXVII/205/2012

uchwał nr XXVII/206 2012 w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koźminku

uchwała nr XXVII/207/2012 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania porządku i czystościna terenie Gminy Koźminek

zał. nr 1 do uchw. nr XXVII/207/2012

uchwała nr XXVII/208/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez włściciela nieruchomości opłtę za gospodarowanie tymi odpadami.

uchwała nr XXVII/209/2012 w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym niższych stawek za opłaty zbierane selektywnie oraz ustalenia tych stawek

uchwała nr XXVII/210/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie tymi odpadami

uchwała nr XXVII/211/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez włościcieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Koźminek.

zał. nr 1 do uchw. nr XXVII/211/2012