Koźminek, 7 lutego 2017 r.

OŚR.602.1.2017

  KURENDA

 uprzejmie informujemy, że

Starostwo Powiatowe w Kaliszu ogłosiło nabór wniosków

dot. wykonywania i finansowania przedsięwzięcia usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gmin Powiatu Kaliskiego w  roku 2017.

W przedsięwzięciu mogą brać udział: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych gminnych lub powiatowych oraz samorządowych osób prawnych.

 

Finansowanie przedsięwzięcia w roku 2017 obejmuje odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest lub demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

 

Podstawą do usunięcia z nieruchomości wyrobów zawierających azbest jest złożenie wniosku (zał. 1) do Zarządu Powiatu za pośrednictwem Gminy Koźminek (właściwej ze względu na lokalizację wyrobów z azbestu) oraz formularza (zał. 2) informacji przedstawionych przez wnioskodawcę dotyczących pomocy de minimis.

 

Wnioski należy składać do Zarządu Powiatu Kaliskiego   za pośrednictwem Gminy Koźminek  w nieprzekraczalnym  terminie   od dnia  20 lutego 2017 r.  do  24 marca 2017 r. Wniosek winien być podpisany przez osobę (osoby) będące właścicielami nieruchomości.

 

Wzory wniosków i formularzy znajdują się na stronie internetowej Powiatu Kaliskiego: www.powiat.kalisz.pl ( Starostwo Powiatowe w Kaliszu - Ochrona środowiska - Powiatowy Program Usuwania Azbestu - Usuwanie azbestu w 2017 r.) oraz Gminy Koźminek: www.kozminek.pl . Druki te oraz informacje można również otrzymać w Urzędzie Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, pok. nr 3. Szczegółowe informacje nt. Programu zawiera Regulamin wykonywania i finansowania przedsięwzięcia usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gmin Powiatu Kaliskiego w roku 2017, stanowiący załącznik do Uchwały nr 913/2017 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 25 stycznia 2017 r.

Kurenda

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4