Konsultacje projektu uchwały w sprawie: Programu współpracy Gminy Koźminek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa z art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020r.